ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Ogłoszenie

Dotyczy regulaminu utrzymania czystości.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi par. 26 ust. 2 p.1 osoby utrzymujące lun sprawujące opiekę nad psami i innymi zwierzętami domowymi są obowiązane zapewnić stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi. Natomiast zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Oznacza to, że zwierzę właścicielskie powinno znajdować się pod taką opieką, która zapobiegnie ucieczce lub zagubieniu i tym samym narażaniu zwierzęcia na niebezpieczeństwo.

Wszelkie zagubienia zwierząt będące wynikiem beztroski, bezmyślności, niewłaściwych warunków, braku opieki powinny być karane z urzędu.

Do czasu wypracowania skutecznych metod oddziaływania na właścicieli schronisko łódzkie w przypadku powzięcia podejrzeń, że zostały naruszone w/w przepisy będzie kierowało wnioski o ukaranie do właściwych organów. Odbierający zwierzę jest obowiązany 1. wyjaśnić okoliczności w których doszło do zaginięcia psa/kota 2. uiścić kwotę wykupu w wysokości 25 zł + 5 zł za każdy dzień pobytu w schronisku.
« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom