ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Wobec zainteresowania wolontariatem podajemy kto to jest Wolontariusz:

Wolontariusz to...........

Osoby DOROSŁE,PEŁNOLETNIE zainteresowane wolontariatem proszone są o zapoznanie


się ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działłłanosci pozytku publicznego i wolonatriacie.Dz.U nr 96 poz.873 oraz ze zmianami do tej ustawy wprowadzonymi ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r Dz.U Nr 28 poz.146.


Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik (choć ten wyraz ma też inne znaczenia). Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.


Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnegoW rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w zw. z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.


Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim domu starców - jest.


( przedruk z Wikipedii)


Wolontariat w schronisku dla zwierząt w Łodzi może odbywać się tylko


na podstawie przepisów zawartych w w/w aktach prawnych oraz ustawy z dnia 23.04.1964 -Kodeks cywilny.


Osoba zakwalifikowana na wolonatriusza przystępuje do pracy po podpisaniu umowy o wolonatriat oraz zapoznaniu się z regulaminem wolontariatu a także obowiazujacych w jednostxce przepisach zawartych w regulaminach instytucji


jak np Regulamin pracy schroniska.


Jest niezwykle ważne aby wolontariusz dopuszczony do pracy miał stosowne przeszkolenie bhp.Wolontariusza obowiązują te same wymogi ,które dotyczą


pracownika.


« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom