ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
GŁÓWNY KSIĘGOWY
w schronisku dla zwierząt w łodzi


Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Łodzi


ul. Marmurowa 4


ogłasza nabór na stanowisko


głównego księgowego


Wymiar etatu: 3/4 etatuMiejsce wykonywania pracy: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi


Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:


- posiadanie obywatelstwa polskiego,


- zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,


- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,


- nieposzlakowana opinia,


- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Wymagania niezbędne:- ukończenie co najmniej średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość, mile widziane wykształcenie wyższe o w/w kierunku,


- doświadczenie w pracy w księgowości,


- znajomość zasad obsługi jednostki budżetowej,


- biegła znajomość obsługi komputera (w tym Internetu) oraz programów:


Kadry + Płace Progman


Płatnik


Obsługa Tele Konta


Wymagania dodatkowe:- komunikatywność,


- kreatywność,


- odporność na stres,


- umiejętność pracy w zespole,


- odpowiedzialność, opanowanie,


- umiejętność interpretacji przepisów prawnych,


- dyspozycyjność.


Zakres wykonywanych zadań:

- prowadzenie pełnej księgowości Schroniska dla Zwierząt w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,


- prowadzenie obsługi kasowej,


- opracowanie i realizacja planu dochodów i wydatków, prowadzenia dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych.


- prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,


- uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach,


- ewidencja środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych na kontach księgowych, prowadzenie tabel amortyzacyjnych i kontrola odpisów,


- finansowe rozliczenie inwentaryzacji,


- sporządzenie planów budżetowych,


- prowadzenie kart wynagrodzeń, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,


- obliczania zasiłków chorobowych, rodzinnych i wychowawczych, rozliczanie godzin ponadwymiarowych,


- sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,


- sprawozdawczość GUS,


- nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,


- należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,


- wykonywanie prac zleconych przez dyrektora,


- kontakt z organem prowadzącym w sprawach finansowych,


- odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny budżetowej.


Wymagane dokumenty:


- list motywacyjny,


- cv ze zdjęciem,


- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż (oryginały lub uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów),


- oświadczenie o niekaralności,


- zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy,


- zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.


Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi” w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r. w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4 91- 610 Łódź


Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.


Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Łodzi« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom