ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
PRZYJACIELE BRACI MNIEJSZYCH

nasze miasto wybija się na I miejsce pod względem ilości organizacji pozarządowych...

W naszym mieście jak grzyby po deszczu powstają organizacje, które deklarują


pomoc bezdomnym zwierzętom oraz działanie na ich rzecz. Są to Stowarzyszenia oraz


rozmnażające się Fundacje. Ogromnie cieszy nas tak wielkie zainteresowanie


losem naszych braci mniejszych , gdyż tak rozwinięty ruch na rzecz i w obronie zwierząt z całą pewnością przyczyni się do zminimalizowania skutków bezduszności


i podłości ludzi względem zwierząt. Mamy głęboką nadzieję ,że już wkrótce przestaną


istnieć schroniska dla bezdomnych zwierząt ,gdyż przy tak prężnie działającym ruchu


w obronie zwierząt po prostu zabraknie zwierząt bezdomnych, porzuconych i porzucanych.


Radością napawają nas Fundacje, tak jak ostatnio powstała ,które głoszą


jako cele:


-ograniczenie bezdomności poprzez masową sterylizację


-pomoc zwierzętom bezdomnym


-poprawa sytuacji w łódzkim schronisku


wprowadzenie obowiązkowego czipowania zwierząt


zwalczanie nielegalnego handlu zwierzętami

Głęboko wierzymy ,że te wszystkie organizacje pozarządowe swoimi


konkretnymi działaniami przyczynią się w sposób widoczny do poprawy


losu zwierząt i za te działania trzymamy kciuki.


Wszystkich zainteresowanych oraz osoby szukające pomocy dla zwierząt


serdecznie namawiamy do kontaktowania się w sprawach uzyskiwania


porad i pomocy do organizacji pozarządowych ,których spis publikujemy


na naszej stronie.

1/Fundacja to organizacja ustanowiona przez Fundatora dla realizacji


celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. W oświadczeniu woli


o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz


składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Fundator ustala


statut fundacji,określa jej nazwę,siedzibę i majątek,cele,zasady,


formy i zakres działalności fundacji,skład i organizację zarządu,sposób


powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków.

2/Stowarzyszenie jest dobrowolnym ,samorządnym,trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.


Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele,programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności . Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków;do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.


Obydwie formy organizacyjne wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom