A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Schronisko dla zwierząt w Łodzi - Marmurowa
Schronisko dla zwierząt w Łodzi - Marmurowa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 29.05.2018, zmieniona z powodu:
  Nowe ogłoszenie

  OGŁOSZENIA

  Poniższa strona zwiera informacje dotyczące zamówień publicznych, zatrudnienia oraz komunikaty i zawiadomienia o innych wymaganych prawem sprawach.

                                                       

  Łódź, dnia 29 maja 2018 r. (SdZ-Ł-I.271.7.2018)

  Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na naprawy infrastruktury dla zwierząt.

  1. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia są następujące roboty:

   

  Zadanie 1/2018 – Naprawy ślusarskie na wybiegach dla psów w następującym zakresie: 

  1. Demontaż 2 bram istniejących, wykonanie 2 nowych bram (pełnych, zamykanych skoblami, malowanych proszkowo z podkładem cynkowym, z koniecznością dostosowania lub wymiany słupów montażowych), montaż 2 nowych bram;

  2. Demontaż istniejącego przęsła ogrodzeniowego, naprawa przęsła ogrodzeniowego (zastąpienie elementów z tworzywa wypełnieniem z blachy, piaskowanie, malowanie proszkowo z podkładem cynkowym), montaż naprawionego przęsła ogrodzeniowego (trwale wiążące je z istniejącym ogrodzeniem z prefabrykatów betonowych).

  Główne prace spawalnicze i lakiernicze powinny być wykonane poza terenem Zamawiającego (brak jest zaplecza do wykonania takich prac na terenie Schroniska dla Zwierząt). Elementy powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ewentualne poranienie się psów
  o ostre krawędzie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia połączeń spawanych skręcanymi za pomocą śrub (cynkowanych,  o gwintach metrycznych).

   

  Zadanie 2/2018 – Naprawy ślusarskie w boksach dla psów w następującym zakresie: 

  1. Naprawy furtek w boksach dl  psów (demontaż, naprawy skorodowanych i dorobienie brakujących elementów, piaskowanie, malowanie proszkowo z podkładem cynkowym, montaż);

  2. Naprawy i dorobienie brakujących elementów rozdzielających boksy (demontaż elementów istniejących, dorobienie brakujących elementów, piaskowanie, malowanych proszkowo z podkładem cynkowym, montaż);

  3. Naprawy i dorobienie brakujących siatek zabezpieczających dachy nad budami (demontaż elementów istniejących, dorobienie brakujących elementów, piaskowanie, malowanych proszkowo z podkładem cynkowym, montaż);

  4. Naprawy i dorobienie brakujących elementów krat wygradzających boksy w pawilonach (demontaż elementów istniejących, dorobienie brakujących elementów, piaskowanie, malowanych proszkowo z podkładem cynkowym, montaż).

  Roboty odbywać się będą etapami, obejmujących do sześciu boksów jednocześnie. Elementy powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ewentualne poranienie się psów
  o ostre krawędzie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia połączeń spawanych skręcanymi za pomocą śrub (cynkowanych,  o gwintach metrycznych).

   

  Zadanie 3/2018 – Naprawy posadzek w boksach dla psów w następującym zakresie: 

  1. Przygotowanie istniejących posadzek (demontaż odpływów kanalizacyjnych, oczyszczenie i zagruntowanie wylewek);

  2. Wykonanie nowej posadzki (z płyt betonowych o wymiarach min. 30x30, klejonych na klej wysokoplastyczny z zachowaniem spadków wymuszających spływanie nieczystości w stronę odpływów kanalizacyjnych);

  3. Montaż odpływów kanalizacyjnych (z płynnym wyprofilowaniem posadzek wokół nich).

  Roboty odbywać się będą etapami, obejmujących do sześciu boksów jednocześnie. Elementy powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ewentualne poranienie się psów
  o ostre krawędzie.

   

   

  1. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia
  1. Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej wskazanego zadania oraz podpisanie umowy z Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.
  2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami (w szczególności transportu, usunięcia
   i zagospodarowania ewentualnie powstałych odpadów itp.).
  3. Do wyboru Wykonawcy i zlecenia wykonania zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).
  4. Realizacja zamówienia – w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.08.2018 r.
  5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace faktycznie wykonane.
  6. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawienia faktury.

   

  1. Zawartość oferty

  Oferta powinna zawierać:

  1. Wskazanie zadania, którego dotyczy.
  2. Przedmiar, zawierający cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT.
  3. Informacje dotyczące gwarancji i serwisu (w tym informacje dotyczące sposobu ewentualnego kontaktowania się z wykonawcą i wykonania napraw).

   

  Zamawiający, najpóźniej w następnym dniu roboczym po przesłaniu zapytania, umożliwi zainteresowanym wykonawcom dostęp do miejsca prac i otoczenia (dojść, dojazdów itp.). Zapytanie należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@tlen.pl lub faxem na nr (0 42)  617-27-37 lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marmurowej 4
  w Łodzi.

   

  Ofertę należy złożyć: w wersji pisemnej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@tlen.pl lub faxem na nr (0 42)  617-27-37 lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego przy ul. Marmurowej 4 w Łodzi  do godziny 10:00
  w dniu  5 czerwca 2018 r.
        

                  

  Złożenie niniejszego zapytania ofertowego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Schronisko dla Zwierząt w Łodzi oraz nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Kaczmarek
  Publikacja dnia: 29.05.2018
  Podpisał: Grzegorz Kaczmarek
  Dokument z dnia: 29.05.2018
  Dokument oglądany razy: 3661
MegaBIP free